Lịch thi đấu Giai đoạn II Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 (VCK)

14/6/2020
13h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Quảng Nam

1
VS

Cao Bằng

1
VTC3, VFF Channel
15h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanatech Khánh Hòa

1
VS

Đà Nẵng

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanna Khánh Hòa

7
VS

Vietfootball

0
VTC3, VFF Channel
15/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Bắc

1
VS

Sahako

6
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Kardiachain Sài Gòn

1
VS

Thái Sơn Nam

1
VTC3, VFF Channel
16/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Đà Nẵng

5
VS

Quảng Nam

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanatech Khánh Hòa

4
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

9
VTC3, VFF Channel
17/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Sahako

3
VS

Cao Bằng

0
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Nam

5
VS

Thái Sơn Bắc

0
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Vietfootball

1
VS

Kardiachain Sài Gòn

4
VTC3, VFF Channel
19/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Đà Nẵng

2
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

0
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Cao Bằng

0
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

4
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Quảng Nam

3
VS

Thái Sơn Bắc

4
VTC3, VFF Channel
20/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Nam

12
VS

Vietfootball

0
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Sahako

3
VS

Kardiachain Sài Gòn

2
VTC3, VFF Channel
21/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanna Khánh Hòa

5
VS

Quảng Nam

2
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Cao Bằng

0
VS

Đà Nẵng

3
VTC3, VFF Channel
22/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Kardiachain Sài Gòn

3
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

3
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Vietfootball

0
VS

Thái Sơn Bắc

6
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Sahako

1
VS

Thái Sơn Nam

1
VTC3, VFF Channel
24/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Quảng Nam

1
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

4
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanna Khánh Hòa

7
VS

Cao Bằng

4
VTC3, VFF Channel
25/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Đà Nẵng

1
VS

Thái Sơn Nam

4
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Bắc

1
VS

Kardiachain Sài Gòn

3
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Vietfootball

0
VS

Sahako

12
VTC3, VFF Channel
27/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Quảng Nam

7
VS

Vietfootball

2
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Cao Bằng

1
VS

Thái Sơn Bắc

3
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanatech Khánh Hòa

4
VS

Sahako

3
VTC3, VFF Channel
28/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Đà Nẵng

1
VS

Kardiachain Sài Gòn

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanna Khánh Hòa

3
VS

Thái Sơn Nam

5
VTC3, VFF Channel
29/6/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Sahako

3
VS

Quảng Nam

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Vietfootball

3
VS

Cao Bằng

8
VTC3, VFF Channel
30/6/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Nam

4
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

3
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Bắc

4
VS

Đà Nẵng

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Kardiachain Sài Gòn

4
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

4
VTC3, VFF Channel
2/7/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Quảng Nam

1
VS

Kardiachain Sài Gòn

2
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Cao Bằng

0
VS

Thái Sơn Nam

9
VTC3, VFF Channel
3/7/2020
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanatech Khánh Hòa

11
VS

Vietfootball

3
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Đà Nẵng

5
VS

Sahako

3
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Savinest Sanna Khánh Hòa

4
VS

Thái Sơn Bắc

0
VTC3, VFF Channel
4/7/2020
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Nam

2
VS

Quảng Nam

1
VTC3, VFF Channel
19h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Kardiachain Sài Gòn

1
VS

Cao Bằng

1
VTC3, VFF Channel
5/7/2020
12h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Thái Sơn Bắc

2
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

2
VTC3, VFF Channel
14h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Vietfootball

1
VS

Đà Nẵng

5
VTC3, VFF Channel
16h00
NTĐ Trường ĐH Nha Trang

Sahako

5
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

1
VTC3, VFF Channel
1/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Cao Bằng

0
VS

Quảng Nam

1
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Đà Nẵng

1
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

3
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Vietfootball

0
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

4
VTC8, VFF Channel
2/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Sahako

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Nam

5
VS

Kardiachain Sài Gòn

1
VTC8, VFF Channel
3/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Quảng Nam

1
VS

Đà Nẵng

5
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanna Khánh Hòa

5
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

6
VTC8, VFF Channel
4/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Cao Bằng

2
VS

Sahako

4
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Bắc

1
VS

Thái Sơn Nam

3
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Kardiachain Sài Gòn

7
VS

Vietfootball

3
VTC8, VFF Channel
6/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanna Khánh Hòa

1
VS

Đà Nẵng

1
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanatech Khánh Hòa

3
VS

Cao Bằng

4
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Bắc

3
VS

Quảng Nam

2
VTC8, VFF Channel
7/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Vietfootball

1
VS

Thái Sơn Nam

5
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Kardiachain Sài Gòn

1
VS

Sahako

0
VTC8, VFF Channel
8/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Quảng Nam

1
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

3
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Đà Nẵng

2
VS

Cao Bằng

1
VTC8, VFF Channel
9/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanatech Khánh Hòa

4
VS

Kardiachain Sài Gòn

2
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Bắc

8
VS

Vietfootball

2
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Nam

2
VS

Sahako

1
VTC8, VFF Channel
11/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanatech Khánh Hòa

5
VS

Quảng Nam

2
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Cao Bằng

2
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

4
VTC8, VFF Channel
12/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Nam

2
VS

Đà Nẵng

2
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Kardiachain Sài Gòn

1
VS

Thái Sơn Bắc

1
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Sahako

8
VS

Vietfootball

0
VTC8, VFF Channel
14/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Vietfootball

0
VS

Quảng Nam

4
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Bắc

4
VS

Cao Bằng

1
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Sahako

7
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

2
VTC8, VFF Channel
15/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Kardiachain Sài Gòn

4
VS

Đà Nẵng

1
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Nam

9
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

1
VTC8, VFF Channel
16/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Quảng Nam

0
VS

Sahako

3
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Cao Bằng

3
VS

Vietfootball

6
VTC8, VFF Channel
17/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanatech Khánh Hòa

0
VS

Thái Sơn Nam

3
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Đà Nẵng

2
VS

Thái Sơn Bắc

4
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanna Khánh Hòa

3
VS

Kardiachain Sài Gòn

3
VTC8, VFF Channel
19/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Kardiachain Sài Gòn

2
VS

Quảng Nam

0
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Nam

6
VS

Cao Bằng

0
VTC8, VFF Channel
20/10/2020
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Vietfootball

4
VS

Savinest Sanatech Khánh Hòa

6
VTC8, VFF Channel
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Sahako

6
VS

Đà Nẵng

1
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Thái Sơn Bắc

7
VS

Savinest Sanna Khánh Hòa

1
VTC8, VFF Channel
21/10/2020
16h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Quảng Nam

-
VS

Thái Sơn Nam

-
VTC8, VFF Channel
19h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Cao Bằng

-
VS

Kardiachain Sài Gòn

-
VTC8, VFF Channel
22/10/2020
12h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Đà Nẵng

-
VS

Vietfootball

-
VTC8, VFF Channel
14h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanna Khánh Hòa

-
VS

Sahako

-
VTC8, VFF Channel
17h00
NTĐ Lãnh Binh Thăng (TP.HCM)

Savinest Sanatech Khánh Hòa

-
VS

Thái Sơn Bắc

-
VTC8, VFF Channel

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA