Giữ nguyên mức kỷ luật đối với đội bóng Tôn Hoa Sen Cần Thơ (THS)

THS Cần Thơ (đỏ)xuống thi đấu tại giải Hạng Nhì QG 2006

Sau nhận được đơn khiếu nại của đội bóng THS. Cần Thơ về Quyết định số 205/2005-QĐ/LĐBĐVN ngày 25/11/2005 của Ban kỷ luật LĐBĐVN (Quyết định của Ban kỷ luật xác định mức hình phạt: Chuyển đội bóng THS.Cần Thơ xuống thi đấu ở giải hạng Nhì QG mùa bóng 2006 vì đã vi phạm Điều 15 khoản 5 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và các điều 14, 16 của Điều lệ LĐBĐVN), Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN đã nhóm họp.

 
Qua xem xét kỹ lưỡng vấn đề, ngày 12/12/2005, Ban giải quyết khiếu nại đã quyết định: Giữ nguyên mức hình phạt mà Ban kỷ luật LĐBĐVN đã xác định đối với trường hợp của đội bóng THS.Cần Thơ: xuống thi đấu tại Giải Hạng Nhì Quốc gia mùa bóng 2006 vì đã vi phạm Điều 15 khoản 5 Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và các Điều 14 – Điều 16 của Điều lệ LĐBĐVN.
 
Quyết định này là quyết định cuối cùng, có hiệu lực ngay sau khi được Trưởng ban giải quyết khiếu nại ký. Chỉ Hội nghị toàn thể BCH hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch LĐBĐVN. (VFF)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA