Hội đồng tư vấn

Ông Nguyễn Sỹ Hiển

Chủ tịch

Ông Mai Đức Chung

Ủy viên

Ông Lê Huỳnh Đức

Ủy viên

Ông Phan Thanh Hùng

Ủy viên

Đoàn Thị Kim Chi

Ủy viên