Thông tư FIFA số 1842 về việc bắt buộc sử dụng Cổng thông tin pháp lý FIFA (FIFA Legal Portal) kể từ 1/5/2023

27/04/2023 21:02:53

Trong nỗ lực liên tục hiện đại hóa khung quy định pháp lý bóng đá, vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, FIFA đã ra mắt Cổng thông tin pháp lý FIFA (Cổng thông tin – legalportal.fifa.com), một nền tảng trực tuyến thông qua đó có thể tiến hành các thủ tục tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA và các cơ quan tư pháp của FIFA.

Như đã nêu tại thông tư số 1795, Cổng thông tin nhằm mục đích hỗ trợ các liên đoàn thành viên FIFA và các bên liên quan đến bóng đá, bao gồm đại diện hợp pháp của họ, quản lý các thủ tục tố tụng trước cơ quan ra quyết định hoặc tư pháp/xét xử liên quan của FIFA, thông qua việc đảm bảo liên lạc đơn giản, an toàn và minh bạch giữa FIFA và các bên liên quan, cũng như hiểu rõ hơn về thủ tục tố tụng và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.

a. Bắt buộc sử dụng Cổng thông tin

Cổng thông tin này nhằm thay thế hệ thống liên lạc qua email hiện tại và đã được triển khai kể từ khi bắt đầu giai đoạn chuyển đổi vào ngày 1 tháng 5 năm 2022. Giai đoạn thử nghiệm sơ bộ và giai đoạn chuyển đổi theo thông tư trên đã kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Một số sửa đổi về khung quy định pháp lý của FIFA đã được Hội đồng FIFA thông qua tại cuộc họp vào ngày 14 tháng 3 năm 2023 để phản ánh việc, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, tất cả các thủ tục tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA ngoài Hệ thống chuyển nhượng quốc tế của FIFA (TMS) và cơ quan tư pháp của FIFA sẽ được bắt đầu và triển khai riêng biệt thông qua Cổng thông tin. Trong bối cảnh đó, các điều khoản khác nhau của Quy tắc tố tụng điều chỉnh Tòa án bóng đá (Quy tắc tố tụng)[1], Quy định kỷ luật FIFA (FDC)[2] và Quy tắc đạo đức FIFA (FCE)[3] đã được sửa đổi nhằm áp dụng bắt buộc sử dụng Cổng thông tin kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Nói cách khác, việc bắt buộc sử dụng Cổng thông tin áp dụng cho tất cả các thủ tục tố tụng mới và đang diễn ra.

Do đó, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, (i) bất kỳ ai có ý định nộp đơn khiếu nại mới trước các cơ quan nói trên sẽ phải thực hiện thông qua Cổng thông tin, và (ii) hồ sơ nộp và thư từ khác được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác (chẳng hạn như email hoặc đường bưu điện) sẽ không còn được chấp nhận trong quá trình tố tụng nói trên. Để làm rõ, lưu ý rằng những điều trên cũng áp dụng cho các thủ tục tố tụng đang diễn ra.

Dù Cổng thông tin phải được sử dụng cho bất kỳ thủ tục tố tụng nào trước cơ quan ra quyết định hoặc tư pháp liên quan của FIFA, bao gồm cả việc thông báo các quyết định, yếu tố thủ tục của những thủ tục tố tụng đó vẫn được điều chỉnh bởi các quy định hiện hành của FIFA.[4]

Bất chấp những điều trên, và để rõ ràng, việc chuyển nhượng hoặc đăng ký lần đầu cho cầu thủ vị thành niên, miễn trừ hạn chế cho cầu thủ vị thành niên, yêu cầu can thiệp liên quan đến việc đăng ký cầu thủ, khiếu nại liên quan đến bồi thường đào tạo (tiền bồi thường đào tạo và đóng góp đoàn kết) và các thủ tục liên quan đến hộ chiếu điện tử của cầu thủ sẽ tiếp tục được xử lý thông qua TMS.

b. Truy cập vào Cổng thông tin

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2023, bất kỳ người nào muốn truy cập Hệ thống đều phải tạo tài khoản, cần cung cấp các thông tin khác nhau để đăng ký. Sau khi tạo, tài khoản sẽ được FIFA phê duyệt. Để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt, FIFA khuyến nghị các câu lạc bộ và liên đoàn thành viên sử dụng địa chỉ email tương tự với thông tin ở tab “Liên hệ” (Contact) trong TMS, để khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu có sẵn. FIFA lưu ý rằng thông tin được nhập trong TMS và Cổng thông tin có giá trị ràng buộc đối với bên liên quan.

Theo quy định trên, nếu một trong các bên tham gia tố tụng không có tài khoản trên Cổng thông tin, FIFA sẽ thông báo cho bên liên quan qua email hoặc thông qua liên đoàn thành viên và/hoặc CLB liên quan về thủ tục nói trên và yêu cầu bên đó tạo tài khoản của riêng mình trên Cổng thông tin trong vòng ba ngày sau email thông báo. Bên liên quan cũng được cảnh báo về việc không tuân thủ yêu cầu của FIFA sẽ khiến bên đó gặp bất lợi vì quy trình thủ tục tố tụng được thực hiện duy nhất thông qua Cổng thông tin.

c. Nhắc nhở – nguyên tắc chung về việc sử dụng Cổng thông tin

FIFA yêu cầu Người sử dụng Cổng thông tin hành động thiện chí và đảm bảo tất cả thông tin họ nhập vào Cổng thông tin là chính xác. Mỗi người dùng phải cập nhật tài khoản và thông tin cá nhân của mình thường xuyên. Ngoài ra, có giới hạn một tài khoản cho mỗi người dùng (bao gồm các câu lạc bộ và liên đoàn thành viên), người dùng phải bảo mật thông tin đăng nhập của mình cũng như tất cả thông tin và tài liệu thu được qua Cổng thông tin.

Cuối cùng, khi nhận email được tạo tự động từ Cổng thông tin, người dùng nên kiểm tra tài khoản của mình ngay lập tức. Bất chấp những thông báo này, những người dùng tham gia tố tụng trước Tòa án bóng đá FIFA và/hoặc các cơ quan tư pháp của FIFA được yêu cầu kiểm tra tài khoản hàng ngày. Người dùng không làm như trên sẽ phải chịu hậu quả tố tụng và pháp lý.

d. Quy định xử phạt

Người dùng nhập thông tin sai lệch trong Cổng thông tin, không cập nhật tài khoản của họ hoặc sử dụng hệ thống sai mục đích có thể bị xử phạt bởi Ban Kỷ luật FIFA.

Ngoài ra, người dùng cần phải báo cáo ngay lập tức mọi vấn đề, nghi vấn hoặc khả năng sử dụng sai mục đích của Cổng thông tin cho Bộ phận hỗ trợ của hệ thống.

e. Kết luận

FIFA đang tiếp tục hiện đại hóa các hệ thống của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hợp lý hóa các thủ tục tố tụng trước các cơ quan ra quyết định và tư pháp thông qua việc nộp và quản lý các khiếu nại, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho tất cả các bên liên quan đến bóng đá.

FIFA cảm ơn những người dùng đã đăng ký trên nền tảng và cung cấp những ý kiến có giá trị, đồng thời khuyến khích những cá nhân khác đăng ký vào Cổng thông tin.

Thông tin cụ thể khác về Cổng thông tin (bao gồm hướng dẫn sử dụng) nằm trên trang legalportal.fifa.com hoặc theo thông tư FIFA số 1795.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chủ đề này, đề nghị gửi email tới legal@fifa.org.

[1] Các sửa đổi liên quan đến Quy tắc Thủ tục liên quan đến điều 10; điều 18 khoản 1; điều 21 khoản 1; điều 22 khoản 1; điều 29 khoản 2 và điều 34 khoản 1.

[2] Các sửa đổi liên quan đến FDC gồm điều 18 khoản 1; điều 48 khoản 2 và 4; điều 51 khoản 2; điều 54 khoản 3; điều 60 khoản 3 và 4 và điều 70 khoản 3.

[3] Các sửa đổi liên quan đến FCE gồm điều 43 khoản 1 và điều 53 khoản 2.

[4] Cụ thể là Quy định về Tư cách và Chuyển nhượng Cầu thủ, Quy tắc Thủ tục, FDC và FCE.