Thông báo báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội LĐBĐVN khóa VIII

Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐVN lần thứ 12 khóa VII (nhiệm kỳ 2014-2018) diễn ra tại Hà Nội ngày 16/3/2018 đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) vào thời điểm trong tháng 4/2018. Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội khóa VIII, Tiểu ban Nhân sự Đại hội xin thông báo như sau:

22/03/2018 12:14:27

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-LĐBĐVN ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành LĐBĐVN về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022), Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã tiến hành soạn thảo các văn bản dự thảo gồm: Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022), Hướng dẫn thủ tục đề cử nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022) cùng các biểu mẫu có liên quan và gửi kèm văn bản xin ý kiến các Ủy viên Ban Chấp hành LĐBĐVN lần thứ nhất vào ngày 29/12/2017 và lần cuối vào ngày 23/1/2018. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Ủy viên BCH, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã hoàn thiện Dự thảo và trình Chủ tịch LĐBĐVN thay mặt Ban Chấp hành ký ban hành ngày 29/01/2018.

Ngày 31/01/2018, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã gửi Dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2022), văn bản Hướng dẫn thủ tục đề cử nhân sự Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII và các biểu mẫu có liên quan đến 66 tổ chức Thành viên của LĐBĐVN để thực hiện việc đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành LĐBĐVN khóa VIII theo quy định. Hết thời hạn đề cử theo quy định, Tiểu ban Nhân sự Đại hội nhận được Danh sách đề cử 55 ứng cử viên, trong đó 43 người đã gửi hồ sơ ứng cử đồng thời công bố vị trí ứng cử.

Đối với trường hợp của ông Đoàn Nguyên Đức được tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch tài chính & vận động tài trợ, Tiểu ban Nhân sự đã liên hệ với đại diện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ.

Ngày 16/3/2018, Tiểu ban Nhân sự nhận được văn bản số 09/CV-HAGL của tổ chức thành viên là CLB Hoàng Anh Gia Lai về việc đề nghị thay thế đại diện của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tham gia ứng cử Ban Chấp hành LĐBĐVN khoá VIII. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB Hoàng Anh Gia Lai thay thế ông Đoàn Nguyên Đức để ra ứng cử Uỷ viên Ban Chấp hành do ông Đoàn Nguyên Đức bận công việc không thể tham gia. Tiểu ban Nhân sự sẽ xin ý kiến Ban Chấp hành về vấn đề này.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử của các ứng cử viên tham gia Ban chấp hành khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), Tiểu ban Nhân sự đã tổng hợp vào danh sách để báo cáo Ban chấp hành. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ được quyết định tại Đại hội.

Tiểu ban Nhân sự Đại hội LĐBĐVN khóa VIII