Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh

Ngày 5/4/2023, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình. Nội dung như sau:

– Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình, tại Quyết định kỷ luật số 543/QĐ-LĐBĐVN ngày 25/12/2014 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Ông Chu Ngọc Anh phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

– Ông Chu Ngọc Anh được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.