Thông tư 1125: Sửa đổi Quy định FIFA về đại diện cầu thủ

Ngày 29/10/2007, Ban chấp hành FIFA đã thông qua Quy định về Đại diện cầu thủ sửa đổi. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2008.

Quy định mới gồm 10 chương và 3 phụ lục. Các yêu cầu đặt ra để được đăng ký Đại diện được mô tả rõ ràng và đồng bộ hơn.

Mục đích của việc sửa đổi nhằm đảm bảo khả năng quản lý của FIFA đối với các đại diện cầu thủ. Đồng thời, hạn chế hoạt động của các cá nhân không được cấp phép.

Ngoài ra, Quy định cũng đặt giới hạn đối với đăng ký Đại diện cầu thủ. Theo Quy định mới, cứ 5 năm Đại diện đã đăng ký sẽ phải tham dự một kỳ kiểm tra lại nhằm đảm bảo cập nhật các quy định của FIFA và Liên đoàn thành viên trong quá trình hành nghề.

Các Liên đoàn thành viên có trách nhiệm thực hiện và đảm bảo hiệu lực của Quy định này không muộn hơn 31/12/2009. Tuy nhiên, Chương 3 về “Được cấp và mất đăng ký Đại diện cầu thủ” phải được áp dụng ngay.

Bản tiếng Anh Quy định có trên trang web của FIFA tại địa chỉ www.fifa.com

Jerome Valcke

Tổng thư ký FIFA

Bản dịch Quy định mới sẽ được LĐBĐVN cập nhật sau khi chuyển ngữ