Điều lệ môn bóng đá bãi biển (Đại hội TDTT toàn quốc 2014)

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 (sau đây viết tắt là Đại hội).

2. Các quy định khác:

2.1 Ban tổ chức giải: Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII – 2014 thành lập Ban tổ chức giải; Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn bong đá Việt Nam tổ chức, điều hành giải.

2.2 Về đội bong:

2.2.1 Các đội bóng (Câu lạc bộ) đại diện cho các Tỉnh, Thành, Ngành tham dự Đại hội tham gia thi đấu tại giải Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 môn Bóng đá Bãi biển Nam.

2.2.2 Các tỉnh, Thành, Ngành được cử một (01) đội bong đại diện tham dự Giải.

2.2.3 Đội bóng được đăng ký 5 quan chức và tối đa 12 cầu thủ chính thức. Danh sách phải có đầy đủ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, vị trí, số CMND (hoặc số hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp, chiều cao, cân nặng, số áo (đối với cầu thủ) và được đội bóng xác nhận cho từng thành viên.

2.3 Về cầu thủ:

2.3.1 Là cầu thủ có Hợp đồng sử dụng hoặc hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp được ký kết trước ngày 01 tháng 5 năm 2014 và còn thời hạn tối thiểu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 (cầu thủ không cần phải có Hộ khẩu thường trú tại địa phương).

2.3.2 Từ 16 tuổi trở lên (sinh trước ngày 1/1/1999).

2.3.3 Kiểm tra tuổi bằng chứng minh thư nhân dân (hoặc Cm ngành Công an, Quân đội) hoặc hộ chiếu mang quốc tịch Việt Nam.

2.3.4 Có giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp quận, huyện, ngành xác nhận đủ sức khỏe để thi đấu bóng đá.

2.3.5 Được đội bóng đưa vào danh sách đăng ký thi đấu theo quy định của Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và được Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận đủ tư cách thi đấu. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: Tháng 11 năm 2014 (thời gian chi tiết sẽ có thông báo sau) 

2. Địa điểm: Tại Quảng Ninh 

– Họp kỹ thuật: (thời gian và địa điểm chi tiết sẽ có thông báo sau)

– Họp trọng tài: (thời gian và địa điểm chi tiết sẽ có thông báo sau) 

III. ĐĂNG KÝ THI ĐẤU: 

1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội. 

2. Các quy định khác:

– Đăng ký sơ bộ 5 quan chức và tối đa 16 cầu thủ từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.(Hợp đồng cầu thủ phải nộp cho Ban tổ chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2014).

– Đăng ký chính thức 5 quan chức và tối đa 12 cầu thủ từ ngày 01 tháng 9 năm 2014.

Ban tổ chức giải sẽ nhận hồ sơ của các đội tham dự Giải từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2014.

Nơi nhận: Bộ môn Bóng đá, Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. (Số điện thoại: 04.37472203) 

IV. KINH PHÍ THAM DỰ:

Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội 

V. NỘI DUNG THI ĐẤU:

Môn Bóng đá Bãi biển Nam 

VI. THỂ THỨC THI ĐẤU: 

1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội. 

2. Các quy định khác: Căn cứ vào số lượng các đội đăng ký tham dự giải, Ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp và có thông báo cụ thể gửi đến các đội.  

VII. LUẬT THI ĐẤU: 

1. Áp dụng luật thi đấu Bóng đá Bãi biển của FIFA, Quy chế bóng đá ngoài chuyên nghiệp và các văn bản bổ sung, sửa đổi của các văn bản này do Liên đoàn bóng đá Việt Nam ban hành. 

2. Các quy định khác:

2.1 Tong mỗi trận đấu đội bóng được quyền đăng ký tối đa 10 cầu thủ.

2.2 Các quyết định của Ban tổ chức giải được thể hiện dưới hình thức Thông báo gửi tới các thành viên giải và các thành viên tham gia giải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Ban tổ chức giải.

2.3 Thời gian trận đấu gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 12 phút bóng trong cuộc (thời gian nghỉ giữa các hiệp là 3 phút)

2.4 Bóng thi đấu: Bóng Động Lực. 

VIII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT: 

1. Theo Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.

2. Các quy định khác:

2.1 Khen thưởng: Căn cứ theo quy định chung của Đại hội và Ban tổ chứ giải sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau:

Đội nhất: Huy chương vàng và giải thưởng.

Đội nhì: Huy chương bạc và giải thưởng.

Đội ba: Huy chương đồng và giải thưởng.

(mỗi bộ huy chương 17 chiếc)

2.2 Kỷ luật: Ban tổ chức giải áp dụng văn bản “Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ” để xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm của tất các thành viên tham dự trong suốt quá trình tiến hành giải. 

IX. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI: 

1.  Theo quy định tại Điều 13 của Điều lệ Đại hội. 

2. Các quy định khác:

2.1 Không được khiếu nại đối với các quyết định của trọng tài trong trận đấu về: bàn thắng hay không bàn thắng, phạt đền hay không phạt đền.

2.2 Nếu có khiếu nại về các vấn đề khác (ngoài mục 2.1) phải có văn bản và gửi tới Ban tổ chức giải thông qua Giám sát trận đấu chậm nhất 2 giờ sau khi trận đấu kết thúc. Giám sát trận đấu phải báo cáo đầy đủ cho Ban tổ chức giải ngay sau khi nhận khiếu nại.

2.3 Nếu khiếu nại không có căn cứ hoặc không đúng quy định, Ban tổ chức giả sẽ xem xét và có thể có hinh thức xử lý đối với đối tượng khiếu nại. 

X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét và quyết định.

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT

 

Vương Bích Thắng