Kế hoạch hoạt động của ĐT bóng đá bãi biển Quốc gia năm 2019