Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ 2 sẽ quyết định các Ban chức năng LĐBĐVN khóa IX

  08/11/2022 15:36:15

Ngay sau Đại hội LĐBĐVN khoá IX, Thường trực LĐBĐVN đã làm việc với cấp điều hành và yêu cầu cơ quan LĐBĐVN khẩn trương triển khai các công việc cũng như rà soát kế hoạch hoạt động của các bộ phận, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ giữa hai nhiệm kỳ.

Đối với các Ban chức năng của LĐBĐVN sẽ được quyết định tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, dự kiến họp nửa cuối tháng 11. Trong thời gian này, các Ban chức năng (trong đó có Ban Trọng tài) và Hội đồng tư vấn LĐBĐVN khoá VIII; lãnh đạo các Bộ phận pháp chế LĐBĐVN khoá VIII (Ban kỷ luật, Ban Giải quyết khiếu nại, Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép Câu lạc bộ), Lãnh đạo Bộ phận Hành chính của LĐBĐVN khóa VIII (Các Phó Tổng Thư ký và các phòng chức năng) tiếp tục điều hành các công việc cho đến khi có Quyết định thay thế để hoạt động làm việc của LĐBĐVN được liên tục.