Tầm nhìn và Chiến lược

Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2030"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ————— Số: 419/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức […]

Nổi bật