Các tổ chức thành viên bắt đầu đề cử ứng viên bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN khóa VIII

Nhằm kiện toàn Ban chấp hành LĐBĐVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022), đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động toàn diện của LĐBĐVN, LĐBĐVN đã có văn bản tới các tổ chức thành viên đề nghị đề cử Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN khóa VIII.

  04/07/2020 09:33:43

Mỗi tổ chức thành viên được giới thiệu không quá 01 (một) người vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN khóa VIII và đảm bảo danh sách đề cử đã được Ban lãnh đạo của Tổ chức thành viên thông qua và người được đề cử đồng ý. Danh sách được gửi đến LĐBĐVN chậm nhất trong ngày 15/7/2020; email: vanphong@vff.org.vn, hoangyen@vff.org.vn

Tiêu chuẩn của Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN khóa VIII như sau:

– Là công dân Việt Nam từ 25 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tâm huyết với sự phát triển bóng đá Việt Nam;

– Tự nguyện và có khả năng bố trí thời gian để tham gia các hoạt động bóng đá;

– Hiểu biết và có kinh nghiệm trong hoạt động bóng đá hoặc hoạt động thể thao chuyên nghiệp; hoạt động tài chính, thương mại;

– Có năng lực, khả năng hoạch định, xây dựng, chỉ đạo và triển khai kế hoạch nhằm huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển bóng đá Việt Nam;

– Có khả năng tập hợp, huy động nguồn lực tham gia tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong hoạt động bóng đá;

– Được các tổ chức thành viên tín nhiệm giới thiệu; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành kỷ luật.

Trên cơ sở danh sách đề cử Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ LĐBĐVN khóa VIII do các tổ chức thành viên giới thiệu, Tiểu ban nhân sự sẽ tổng hợp và báo cáo BCH LĐBĐVN khóa VIII. Sau khi được BCH thống nhất, danh sách đề cử sẽ được báo cáo tại Đại hội thường niên LĐBĐVN năm 2020 khóa VIII để Đại hội tiến hành bầu bổ sung vị trí Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và vận động tài trợ (dự kiến tổ chức trong tháng 8/2020).